Nieuwsberichten Aktueel - Archief18-08-2021 - Zaterdagcompetitie
Hallo allen,
Ervan uitgaande, dat de zaterdagcompetitie in september van start gaat, is de volgende teamindeling doorgegeven:
Team 1, 2e klasse: Aukje van Dommelen, Lieke Lormans-Lemmen, Hay Janssen en Ger Bos.

Team 2, 5e klasse: Jamy Roulaux, Jeroen Thijssen, Ans Smits, Ellen Hoogenboom, Tom van Vulpen en Peter Verhaegh.
Zodra indeling en wedstrijdschema bekend is, volgen via de mail de wedstrijddagen.

Groetjes Peter Verhaegh


11-10-2020 - corona competite en wedstrijden
Geachte verenigingsbestuurders,
Wij hebben vanuit de verenigingen en van enkele leden veel signalen over de corona-ontwikkelingen
ontvangen. Na de positieve ontwikkelingen in de zomer, waardoor we weer konden sporten, lopen wij nu
weer tegen scherpere maatregelen van de overheid en NOC*NSF aan. Een aantal verenigingen en leden
maken zich zorgen.
Als Tafeltennisbond hebben wij na intensief overleg besloten om het advies van het kabinet en NOC*NSF
op te volgen, net als vrijwel alle andere sportbonden en zoals wij dat ook in het verleden hebben gedaan.
De komende weken kunnen vooralsnog alle (competitie)- wedstrijden doorgaan.
In deze fase willen wij nog geen rigoureuze maatregelen nemen en op voorhand competities afgelasten.
We willen vele spelers het spelplezier niet afnemen, nadat we in het voorjaar gedwongen waren dat wél
te doen. Wij weten ook dat verder ingrijpen in de competitie, als dit niet wordt verplicht door de overheid
of NOC*NSF, tot grote negatieve gevolgen voor de meeste van onze verenigingen leidt en de ledendaling
zal bevorderen. Dat willen wij dan ook zo lang mogelijk uitstellen.
Iedereen die dat wil, mág spelen, binnen de aangescherpte maatregelen en de protocollen die dat
mogelijk maken. Dat gaan we niet verbieden als het niet moet. Wij hebben wel begrip voor de zorgen van
een aantal van onze leden en willen iedereen die zich daarbij niet prettig of onveilig voelt de ruimte geven
om zijn/haar eigen keuze te kunnen maken en dat niet te ‘moeten’ doen.
Het Hoofdbestuur heeft dan ook besloten om dan ook geen consequenties (boetes) op te laten leggen,
daar waar het om de landelijke competities gaat en om coronagerelateerde ‘overtredingen’. De afdelingen
is ook geadviseerd om coulant om te gaan met afmeldingen en geen boetes te heffen. Ook is het
omdraaien van uit- en thuiswedstrijden voor regio’s in de categorie ‘ernstig’ landelijk toegestaan (en wij
adviseren ook de afdelingen dat te doen), in overleg tussen de betrokken clubs. Wij beseffen dat dit een
‘grijs’ gebied creëert en dat het voor de competitieleiders misschien lastig wordt dat altijd objectief te
beoordelen en toe te passen. Toch gaan wij als Hoofdbestuur uit van de voordelen die deze regeling voor
onze verenigingen en leden gaat brengen. Dat betekent minder druk om te moeten spelen als je je niet
veilig voelt maar je team niet wil laten zitten en geen extra kosten door boetes voor onze verenigingen die
het al zwaar genoeg hebben in deze uitdagende tijden.Sportaccommodaties zijn aangemerkt als veilig, mits de van toepassing zijnde protocollen door iedereen
worden opgevolgd. Het aantal aanwezigen wordt zo veel mogelijk beperkt: alleen aanwezig als en
wanneer dat nodig is. Mondkapjes worden dringend aangeraden, maar uiteraard niet tijdens het spel zelf.
De Tafeltennisbond volgt de ontwikkelingen van het coronavirus en de gevolgen daarvan voor wat betreft
het organiseren van (competitie)wedstrijden en communiceert daarover via nttb.nl en tafeltennis.nl.
Vooralsnog willen wij er alles voor doen om het competitieverloop te continueren. Mocht in het verdere
verloop blijken dat er nog hardere maatregelen vanuit de overheid of NOC*NSF komen of dat er
onvoldoende draagvlak bij onze verenigingen en leden is voor de huidige bepalingen, dan gaat het
Hoofdbestuur weer in overleg om aanpassingen op de genomen besluiten te overwegen.
Ik vertrouw erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en wens u goede en veilige
wedstrijden toe.
Met vriendelijke groet,
Namens het Hoofdbestuur van de
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND


11-10-2020 - nieuwe maatregelen coronavirus
Corona Update 29 september: kantine gesloten en geen toeschouwers
Corona, status 29 september:
Kantine gesloten
Geen toeschouwers
Hoe zit het met ventilatie?
Registratie van bezoekers
Protocollen van verenigingen
Als basis voor de nieuwe coronamaatregelen per 29 september dient het algemeen protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF.

Via de vragen en antwoorden op de website van NOC*NSF worden een aantal grijze / vage gebieden toegelicht en dat biedt een aantal praktische handvatten voor de verenigingen. Zie link onderaan deze pagina.

Kantine gesloten …
Per 29 september is de kantine van de speellocaties gesloten. De fysieke ruimte hoeft daarmee niet afgesloten te zijn, maar dient niet als kantine (met verstrekken van eten en drank) in gebruik te zijn. Onder voorwaarden mogen er echter wel een beperkt aantal mensen verblijven. Zelfs kan in een aantal gevallen de koffie automaat gebruikt worden.

In de vragen en antwoorden van NOC*NSF staan o.a. onderstaande situaties beschreven.

Kunnen er bestuursvergaderingen, ALV’s en opleiding ’s bijeenkomsten plaatsvinden op de sportaccommodatie of in de sportkantine?

De sportkantine is de komende drie weken dicht. Probeer vergaderactiviteiten zoveel mogelijk online te organiseren. Mogelijk is de zaalruimte zelf ondersteunend aan de sportactiviteit te gebruiken voor kort overleg en noodgevallen. Te denken valt aan overleg officials/juryleden, dagelijkse instructie coronacoördinatoren, een plotseling EHBO-geval, etc.. Houd in ieder geval het horecagedeelte gesloten.
Wat is de definitie van horeca en van sportkantine? Wat met horecagelegenheden zoals bijv op de golfbanen, havens en in tenniscentra?
In de lokale noodverordeningen wordt gesproken van ‘eet- en drinkgelegenheden’ op of bij een sportaccommodatie. Commerciële uitbaters vallen daar ook onder. Net als horeca bij commerciële/ondernemende sportaanbieders.
Grijs gebied zijn de restaurants met een diffuse functie, bijvoorbeeld deels voor een kinderboerderij, deels voor een manege, etc. In dat geval in overleg met lokaal gezag treden.

Degenen die ondersteunend nodig zijn voor de sportbeoefening (zo beperkt mogelijk) aanwezig op de accommodatie. Mogen deze vrijwilligers wel gebruik maken van een koffiezetapparaat in de sportkantine?

Als er maar geen horecapersoneel is. Maar even wat te drinken pakken uit koelkast of koffie pakken uit een automaat is mogelijk.

Teams in onze topcompetities trainen vaak twee keer op een dag en verblijven dan tussendoor in het clubhuis (rust en lunch/diner). Is het mogelijk om in de sportkantine/clubhuis tussen de trainingen door te rusten en meegenomen eten kunnen nuttigen?

Het is mogelijk de sportkantine hiervoor te gebruiken. Uitgangspunt hierbij is GEEN supporters en toeschouwers, GEEN drukte en de horeca blijft gesloten.
Wees voorzichtig hiermee in de beeldvorming (letterlijk langslopende personen), het kan overkomen alsof de sportkantine als horeca wordt gebruikt.

Voor welke (niet horeca) activiteiten kunnen we de sportkantine wel gebruiken?

Het is mogelijk de sportkantine te gebruiken voor: wedstrijdsecretariaat, bestuurskamer, operationeel commissie overleg, trainingen en cursussen (o.a. trainers, scheidsrechters), verenigingszaken (ALV’s etc.)
Uitgangspunt hierbij is GEEN supporters en publiek, GEEN drukte. Wel het zoveel mogelijk door laten gaan van verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan de sport. Zolang het horeca gedeelte gesloten blijft.

Geen toeschouwers …
Zonder functie is aanwezig zijn bij een wedstrijd niet toegestaan. Indien een niet-spelers/speelsters een functie is kan hij/zij wel bij de wedstrijd aanwezig zijn:

Coach
Chauffeur
Toezichthouder
Organisator
Niet-spelend teamlid
Zijn de logische functies waardoor iemand aanwezig mag zijn. Geadviseerd wordt om het hier dan ook bij te laten. Bij één team kunnen overigens wel coach én chauffeur aanwezig zijn (zeker als de coach niet kan of wil rijden).

In de vragen en antwoorden van NOC*NSF staan onderstaande situatie beschreven.

Ik rijd mijn kind naar een uitwedstrijd. Als ik daar blijf tot we weer terugrijden, ben ik dan een toeschouwer?

Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdspelers vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder het verbod voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

Ik rijd mijn kind naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?

Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

Ik rijd mijn kind naar een sportlocatie buiten mijn eigen woonplaats. Mag ik blijven kijken?

Zorg zoveel mogelijk voor het carpoolen. Blijven kijken kan maar zorg hierin voor het naleven van de regels.

Bij onze sport is niet iedereen uit hetzelfde team op hetzelfde tijdstip klaar met een sportactiviteit zoals een wedstrijd. Is het mogelijk om als teamlid bij mijn team te blijven?

Het is logisch dat binnen je sport de verplichting geldt dat het hele team pas klaar is als de laatste wedstrijd is gespeeld, dan is dat ook nu het geval. Zorg dat je als team bij elkaar blijft en met elkaar de richtlijnen volgt.

Mogen geblesseerde spelers bij een sportactiviteit van hun eigen team aanwezig zijn om de wedstrijd/training te zien?

Weeg belang en risico hierin goed tegen elkaar af. Geblesseerden horen bij een team maar het is wel een contactmoment met ook persoonlijke verplaatsing. En vollere auto’s en ook de 1,5 meter die voor een niet spelend teamlid continue geldig is.

Ventilatie
Per 29 september is er geen wijziging in de maatregelen m.b.t. ventilatie. Over ventilatie zijn nog altijd geen duidelijke richtlijnen. Nu we echter al in de herfst zitten en het buiten steeds kouder wordt, dienen verenigingen zich af te vragen of het nog wenselijk is op de deuren van de speelzaal (wagenwijd) open te zetten. Lage zaaltemperaturen en tocht zijn zorgen voor een erg onbehaaglijk speel- en verblijfklimaat. In de zomerperiode zijn vaak uit voorzorg deuren opengezet. Dit is zeker geen verplichting. In een aantal gevallen wordt het ventilatiesysteem daardoor zelfs ontregeld.

Voldoet de ventilatie?

Als een gehuurde accommodatie niet aan ventilatie-eisen voldoet in het kader van corona, dan voldoet de accommodatie in niet-corona tijden waarschijnlijk ook niet aan de ventilatie-eisen/normen. Laat de verhuurder van de accommodatie in actie komen en de ventilatie verbeteren.

Als de accommodatie eigendom van de vereniging is, is het ook wenselijk om de ventilatie op orde te brengen. Ook daarvoor geldt dat de ventilatie los van coronamaatregelen op orde moet zijn. Indien er kosten gemaakt moeten worden, waarvoor op dit moment niet voldoende financiële middelen voor handen zijn kan er wellicht een beroep gedaan worden op het landelijk steunfonds van de NTTB.

Uit het algemeen protocol verantwoord sporten …

Voor binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang. Controleer op juiste werking van aanwezig ventilatiesystemen en zorg ervoor dat voldoende wordt geventileerd. Aanpassingen van instellingen zijn niet nodig. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd.

In het geval er enkel natuurlijk geventileerd kan worden (door ramen en deuren open te zetten) zorg er dan voor dat dit in ruime mate kan gebeuren. RIVM geeft hierover ook adviezen, hier vindbaar. Raadpleeg bij twijfel experts of neem contact op met de gemeente.

Registratie
De meeste verenigingen registreren bezoekers. In een beperkt aantal gevallen worden daarbij de contactgegevens opgenomen. Als de vereniging de contactgegevens niet bijhoudt, ligt er nog een taak op het moment dat er contactonderzoek uitgevoerd moet worden. Het is de vraag of de gegevens dan tijdig achterhaald kunnen worden. Daarbij is men dan afhankelijk van bezoekende verenigingen. Als je daar niet afhankelijk van wilt zijn registreer je zelf telefoonnummer en e-mailadres.

handige hulp …. ikbezoek.nl

Hier kun je zelf een QR code genereren en is ook de privacy in het kader van de AVG geregeld. Bezoekers kunnen dan online registreren.

Coronaprotocollen van de verenigingen
Tot op heden heeft slechts een beperkt aantal vereniging heeft hun coronaprotocol doorgegeven. Deze zijn terug te vinden op de pagina Tafeltennis en corona.

Verzoek aan de verenigingen: Informeer bezoekers en geef de informatie door zodat deze op de website verzameld kan worden.

algemeen sportprotocol verantwoord sporten NOC*NSF

Coronavirus en sport: veel gestelde vragen en antwoorden NOC*NSF

richtlijnen RIVM m.b.t. ventilatie (sport)accommodaties

Rijksoverheid: openbaar en dagelijks leven – sport

03-06-2020 - nieuwste update coronavirus
Hallo allemaal,

Zoals jullie wellicht hebben gehoord mogen we vanaf 1 juli weer gaan tafeltennissen als de situatie in de laatste week van juni nog steeds onder controle is.
Of wij als TTV Koningslust dan nog gaan beginnen of dat we wachten tot na de zomer moeten we nog ff bekijken.
We hebben 25 juni nog een informatieavond in het dorpshuis over de nieuwe regels en het gebruik van de Sprunk.
Hierna hebben hopelijk meer inzicht over hoe we verder kunnen met tafeltennis.
Dus na 25 juni krijgen jullie weer een update.
Hieronder nog de brief die we hebben ontvangen van de NTTB.

Namens het bestuur van TTV Koningslust
Peter Verhaegh
Onderwerp Datum Informatie naar aanleiding van de besluiten van het kabinet 29 mei 2020

Geachte verenigingsbestuurders,

U zult ongetwijfeld, net als wij, met spanning de berichtgeving van de afgelopen week hebben gevolgd of en wanneer tafeltennis binnen weer van start kan gaan. Ook al is dat onder aangepaste omstandigheden. Zoals u weet is de Nederlandse Tafeltennisbond samen met andere bonden en NOC*NSF in de bres gesprongen om te bewerkstelligen dat de binnensporten, sportscholen en sportkantines eerder dan 1 september weer actief kunnen worden. Wij kunnen met groot genoegen laten weten dat onder andere deze inspanningen ertoe hebben geleid dat de tafeltennisverenigingen per 1 juli a.s. hun deuren weer mogen openen. Dit geldt ook voor de sportkantines. Het openen van de accommodaties en sportkantines is essentieel voor het voortbestaan van veel verenigingen. Daarom is dit bijzonder goed nieuws voor onze leden en wij zijn daar erg gelukkig mee.

Daarnaast heeft het kabinet besloten dat vanaf 1 juni sporters tot en met 18 jaar tijdens het sporten weer spelcontact mogen hebben. Sporters ouder dan 18 jaar dienen wel op minstens 1,5 meter afstand te blijven. Vanaf 1 juli gelden dezelfde regels voor het binnen sporten.

NOC*NSF is blij dat de datum voor de binnensport naar voren is gehaald. Algemeen directeur Gerard Dielessen zegt: "We zien vooral de jeugd van Nederland graag weer snel genieten van sport in de talloze binnensportaccommodaties die Nederland rijk is. Dat houdt hen op de been, maakt ze weerbaar en draagt veel bij aan hun gezondheid en sociale welzijn. Wij hebben er een groot vertrouwen in dat de binnensport de accommodaties net als eerder al de buitensport, volledig conform de richtlijnen van het RIVM open zullen stellen.“

Voorwaarden:
De heropening per 1 juli kan alleen plaatsvinden als de verspreiding van het coronavirus onder controle blijft. De overheid bepaalt dit definitief in de laatste week van juni.

Daarnaast moeten wij ons bij de opening van de accommodaties en tijdens de sportbeoefening uiteraard aan een aantal voorschriften houden en wij gaan in volle vaart aan de slag om de voorbereide protocollen voor u in een definitieve vorm te gieten. Zodra deze beschikbaar zijn, zullen we u hierover informeren. De sportkantines dienen zich bij opening te houden aan de horecavoorwaarden.


Voorzichtigheid geboden:
Wij zijn erg gelukkig met de informatie die wij u vandaag kunnen geven, maar wij vragen u ook om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Wanneer er per 1 juli een versoepeling volgt, betekent dat niet dat alles weer mag en kan. Wij drukken u dan ook op het hart om dit in de gaten te houden, hoezeer wij ons ook het enthousiasme van de leden kunnen voorstellen.

Graag verwijzen wij u naar het coronadossier op www.nttb.nl en naar het officiële bericht www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-ensport/documenten/publicaties/2020/05/26/afwegingskader-binnensport.

Bericht van de voorzitter Net als de vorige brieven wil ik eindigen met een paar persoonlijke woorden tot u. De afgelopen periode was een zware periode voor ons allen. Onzekerheid over onze gezondheid en die van onze naasten domineerde ons dagelijks bestaan. Dagelijks werden we overspoeld met nieuwe cijfers en informatie. Kon u het allemaal nog volgen? Ook konden we onze mooie sport niet meer beoefenen. Tafeltennis is naast bewegen ook elkaar ontmoeten. Delen van mooie en soms minder mooie dingen met elkaar. In de laatste weken kreeg ik mailtjes, telefoontjes en appjes van u met de vragen: “Wanneer mogen we weer starten? Kunnen we in september wel competitie spelen? Waarom de buitensporten wel en wij niet?”

Gelukkig er is nu duidelijkheid. We moeten nog even volhouden maar vanaf 1 juli kunnen we weer beginnen. Ik heb er zin in en u zeker ook! Ik wil eindigen met mijn wellicht bekende slogan: De NTTB zijn en blijven we samen.

Jan Simons Voorzitter van de Nederlandse Tafeltennisbond


08-05-2020 - laatste update coronavirus
Hallo allemaal,

Afgelopen woensdag zijn er nieuwe maatregelen bekend geworden betreffende het coronavirus.
Voor ons zou dit betekenen dat we op zijn vroegst op 1 september kunnen beginnen met tafeltennissen.
Het bestuur van de NTTB is, zoals hieronder te lezen, teleurgesteld en gaat kijken of er dit niet eerder kan.
Trouwens het dubbel toernooi van 25 mei gaat natuurlijk niet door
Als er weer nieuws is krijgen jullie dit te horen.

Namens het bestuur TTV Koningslust
Peter Verhaegh

Versoepeling maatregelen voor sport, maar niet voor binnensport
Het kabinet heeft woensdagavond de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus verder versoepeld. Voor de sport houdt dat in dat per 11 mei ook iedereen ouder dan 18 jaar buiten kan sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Als het virus onder controle blijft, kan per 1 september een volgende stap worden gezet: alle binnensporten zijn dan weer mogelijk voor alle leeftijden. De deur kan dan pas van het slot voor tafeltennisverenigingen. Wedstrijden kunnen dan plaatsvinden zonder publiek.
Voor tafeltennis een teleurstellende uitkomst. Wij sluiten ons dan ook aan bij de oproep van Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF, om ons best te doen om de binnensport eerder dan 1 september te openen: “Wel hebben wij zorg om al die kinderen en jeugd die vóór de coronacrisis in al die gymzalen, dansscholen, fitnesscentra, sportscholen en andere binnensportaccommodaties zoals zwembaden wekelijks aan sport deden. Laten we hen niet vergeten en onze uiterste best doen om ook die sporten de ruimte te geven. Zou erg fijn zijn dat als de ontwikkelingen dat toelaten, de binnensportaccommodaties eerder dan 1 september hun deuren in ieder geval voor de jeugd van Nederland weer kunnen openen.”
Eerste reactie Jan Simons
Het bestuur van de NTTB gaat de nieuwe maatregelen en uitwerking daarvan bestuderen en komt dan met een reactie. Bondsvoorzitter Jan Simons reageerde woensdagavond tegenover TT Sport telefonisch teleurgesteld over de beslissing van het kabinet. Simons zei onder meer: “We gaan contact opnemen met NOC*NSF of we misschien eerder buiten kunnen sporten. Tafeltennis is een sport die je op 1.5 meter kunt beoefenen en spelers kunnen thuis douchen. De beslissing valt me tegen en dan druk ik me voorzichtig uit. Het zal ook heel zwaar zijn voor verenigingen om tot 1 september de deuren te moeten sluiten.” We staan klaar voor onze verenigingen en houden de ontwikkelingen in de gaten. We werken met man en macht aan oplossingen.”


25-03-2020 - weer nieuwe maatregelen coronavirus
Corona: afdelingscompetities beindigd en overige besluiten n.a.v. corona
Per E-mail en internet zijn de verenigingen al genformeerd over gevolgen van corona voor het tafeltennis. Hieronder volgt hierover aanvullende informatie / update specifiek betreffend de Limburgse Tafeltennisverenigingen.

Competitie
Alle competitiewedstrijden, zowel de op zaterdag als door de week, zijn afgelast. De competities zijn daarmee per direct beindigd.
Er worden geen kampioenen benoemd. Er vind geen promotie- en/of degradatie plaats.
De werkgroep competitie beraadt zich over de manier waarop de competities in het najaar gespeeld worden. Hierbij zal zorgvuldigheid boven snelheid gaan. De werkgroep zal de maand april gebruiken om goed de consequenties van diverse keuzes in kaart te brengen. Aan de hand daarvan zal er in april (eind april?) een voorstel worden gedaan.
Toernooien
Alle landelijke toernooien tot 1 augustus zijn afgelast.
Binnen de afdeling zijn de toernooien tot en met 6 april afgelast. Ook is Best of 21 afgelast
De afgelastingen betreffen o.a.:
Het (B)-Jeugdranglijsttoernooi in Hoorn (28 en 29 maart)
Table Stars the Battle Limburg (5 april)
De Nederlandse Jeugdkampioenschappen in Nijmegen (9 en 10 mei)
Table Stars the Battle Nederland (30 mei)
De Finale Nationale Jeugdmeerkampen in Panningen (6 en 7 juni)
Het B-ranglijstkwalificatietoernooi in Aalsmeer (13 juni)
Best of 21 in Weert (21 juni)
De NTTB Jeugdcup op Papendal (4 en 5 juli)
Voor de toernooien in de periode 6 april tot en met 30 juni moet nog een definitieve keuze worden gemaakt. Hiervoor worden de maatregelen van het kabinet van komende week afgewacht.
Bijeenkomsten
Tot 1 augustus zijn alle landelijke bijeenkomsten afgelast. Dit betreft o.a. :
Jaarlijkse Parasport bijeenkomst in Nieuwegein (28 maart)
Bondsraadsvergadering in Nieuwegein (27 juni)
De algemene ledenvergadering van de afdeling Limburg (8 juli) zal worden verplaatst. De nieuwe datum is nog niet bekend.
Alle overleggen vinden momenteel online / digitaal plaats.
Verenigingsactiviteiten
De verenigingsactiviteiten (waarbij sociale contacten plaatsvinden) dienen in ieder geval tot 6 april geen doorgang te vinden. Maatregelen voor de periode vanaf 6 april worden komende week verwacht.

brief voorzitter hoofdbestuur NTTB, Jan Simons

Brief van de Voorzitter
Beste leden, verenigingsbestuurders en afdelingsbestuurders,

In ons bericht van 12 maart jl. en de daaropvolgende dagen hebben wij de afdelingsbesturen en de voorzitters en secretarissen van uw vereniging genformeerd dat het Hoofdbestuur het besluit heeft genomen om de landelijke competities tot en met 6 april stop te zetten en de accommodaties tot en met 6 april te sluiten. Wij volgden hierin de richtlijnen van NOC*NSF en het RIVM. Deze besluiten zijn door alle afdelingen overgenomen.

Inmiddels zijn door het kabinet nieuwe maatregelen genomen die rechtstreeks gevolgen hebben voor ons als bond en voor u als afdelingen, verenigingen en leden. Het Hoofdbestuur is vandaag (dinsdag 24 maart red.) (digitaal) bij elkaar gekomen en heeft in de lijn met de eerdere besluiten en de gegeven adviezen de volgende besluiten genomen:

De landelijke voorjaarscompetitie wordt beindigd. In de landelijke seniorencompetities volgt geen promotie naar /degradatie uit de verschillende klassen en evenmin van en naar de afdelingsklassen. Deze voorjaarscompetitie wordt geen finale gehouden voor het behalen van het landskampioenschap dames, heren en jeugd. In september zal de landelijke seniorencompetitie met de indelingen van de voorjaarscompetitie 2020 in zijn geheel opnieuw worden gespeeld. Uiteraard mogen wel teamwijzigingen worden aangebracht en spelers worden toegevoegd. Voor de eredivisies en 1e divisie en de landelijke jeugdcompetitie volgt zo spoedig mogelijk nadere informatie.
Wij gaan ervan uit dat de afdelingen deze lijn zullen volgen voor de afdelingscompetities;

Alle door de NTTB of onder auspicin van de NTTB georganiseerde toernooien en evenementen met een datum vr 1 augustus 2020 komen te vervallen;
Het Topsportstatuut wordt tot 1 augustus 2020 buiten werking gesteld (toelichting: dit betreft met name de selecties voor internationale toernooien);
In lijn met de eerdere berichtgeving worden de accommodaties gesloten tot 1 juni 2020;
Afdelings Leden Vergaderingen (ALVs) worden niet gehouden. Het Hoofdbestuur zal een verzoek tot toestemming indienen bij de leden van de Bondsraad om de ALVs van de afdelingen te mogen verzetten tot een datum n 1 juni 2020;
Als verenigingen in financile problemen komen door het achterblijven van inkomsten kunnen ze het Hoofdbestuur verzoeken om de kwartaalcontributies van het 2e en 3e kwartaal pas later in het 4e kwartaal te betalen.
Wij realiseren ons als Hoofdbestuur dat u, als afdeling en vereniging maar niet in de laatste plaats u als lid, behoorlijk worden getroffen door de maatregelen zoals ze op dit moment worden genomen door het kabinet. Maar ze zijn onvermijdelijk en moeten ervoor zorgen dat we op termijn weer verder kunnen met onze mooie sport. Het Hoofdbestuur doet ook een nadrukkelijke oproep aan de leden om hun contributie, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, te blijven voldoen. Uw vereniging heeft het vaak door het wegvallen van barinkomsten en overige inkomsten toch al moeilijk genoeg.

Tenslotte nog enkele woorden van mij persoonlijk als voorzitter van onze bond aan u.

Het motto van de NTTB is al een aantal jaren: De NTTB dat zijn wij samen. Dit motto heeft wat mij betreft in deze periode een bijzondere betekenis. Juist nu, op de momenten waarop het virus grote invloed heeft op onze gezondheid, de economie en niet in de laatste plaats op onze manier van leven.

We kunnen op verschillende manieren betekenis geven aan het bovenstaande motto door in deze periode wat extra aandacht te hebben voor elkaar. Bel, app, mail of schrijf een kaartje of brief aan je teamgenoten, of dat lid waarvan je weet dat hij of zij over weinig persoonlijke contacten beschikt of het gewoon moeilijk heeft. Wissel leuke herinneringen uit en bedenk met elkaar mogelijkheden waarop je wel met elkaar dingen samen kan doen. Onze sport leent zich voor vele alternatieve vormen en spelvormen. Ik zie op de verschillende social media al voorbeelden voorbijkomen.

Respecteer de maatregelen van het kabinet en blijf gezond, zodat we na het voorbijgaan van deze crisis weer met elkaar kunnen genieten van onze mooie sport en van elkaar.Want: DE NTTB ZIJN EN BLIJVEN WE SAMEN.

Namens het Hoofdbestuur van de

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Jan Simons

Uw Voorzitter

16-03-2020 - nieuwe maatregelen coronavirus
Hallo allemaal,

Sinds gisteren zijn er weer nieuwe maatregelen genomen door de overheid.
Voor TTV Koningslust betekent dit dat alle wedstrijden en trainingen vervallen tot 6 april.
Hieronder het bericht van de NTTB.
Als er nieuwe informatie is laten we dat zo snel mogelijk weten.

Namens het bestuur TTV Koningslust
Peter Verhaegh


Aan de verenigingen (gehele bestuur en wedstrijdsecretarissen), competitieleiders van de landelijke- en afdelingscompetities,
landelijke functionarissen, Hoofdbestuur en personeel van de Nederlandse Tafeltennisbond.
(Gezien het belang van deze informatie hebben wij ervoor gekozen het bericht rechtstreeks aan verenigingsfunctionarissen toe te zenden.)Geachte dames en heren,

Onder verwijzing naar de persconferentie van hedenmiddag, die u ongetwijfeld in groten getale gevolgd zult hebben, bevestigen wij u hierdoor dat wij de daarin door de overheid aangegeven maatregelen en de verlenging tot 6 april van de reeds uitgevaardigde maatregelen uiteraard zullen volgen.
Ook de sportkoepel NOC*NSF conformeert zich aan deze maatregelen en vraagt de sportbonden om hun leden te verzoeken per direct alle trainings- en wedstrijdlocaties tot in ieder geval 6 april te sluiten. Het Hoofdbestuur vraagt u om uw medewerking om ook deze maatregel te volgen om er alles aan te doen om verspreiding van en/of besmetting met het virus te voorkomen.

Wij verwijzen u voor een overzicht van alle maatregelen en nadere informatie naar de pagina van het RIVM www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport en pagina 105 van Teletekst nos.nl/teletekst#105.

Wij begrijpen dat de nieuwe maatregelen een grote weerslag op uw dagelijkse leven en sportieve activiteiten hebben. Wij vertrouwen er echter ook op dat u begrip heeft voor de maatregelen en hopen dat u en uw familie niet getroffen zullen worden door dit virus. Laten wij gezamenlijk alles in het werk stellen om deze crisis, die ons gehele land hard treft, te doorstaan.


Met vriendelijke groet,
Namens het Hoofdbestuur van de Nederlandse Tafeltennisbond,

Jan Simons
voorzitter


13-03-2020 - nieuwe maatregelen wegens coronavirus
Beste leden,

Zoals jullie waarschijnlijk vernomen hebben zijn gisteren in Nederland verregaande maatregelen genomen vanwege het coronavirus.
Als TTV Koningslust volgen wij vanaf 13 maart de adviezen op van RIVM, NTTB en NOC*NSF.

Voor onze vereniging betekent dit dat er tot en met 31 maart alle wedstrijden en trainingen zijn afgelast.
Wat er hierna gebeurt is nu nog onduidelijk.

Het zijn ingrijpende maatregelen maar de gezondheid gaat boven alles.

Wanneer er nieuwe informatie is van de NOC*NSF of NTTB dan laten we jullie dat zo snel mogelijk weten via de mail.

Namens het bestuur TTV Koningslust
Peter Verhaegh


Hieronder volgen nog de adviezen van NOC*NSF

Bericht NOC*NSF:
De Nederlandse sportwereld ligt de komende weken stil. Sportkoepel NOC*NSF adviseert donderdag haar leden alle evenementen, zowel in de profwereld als de amateurwereld, niet door te laten gaan. De reden is de uitbraak van het coronavirus en de nieuwe maatregelen die donderdag in Nederland zijn aangekondigd.
Naast de sportwedstrijden zelf is het beter ook alle andere clubbijeenkomsten in de sportwereld uit te stellen, aldus NOC*NSF. Daar vallen trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook onder.
Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund. Wat aan het begin van de week het advies was voor Noord-Brabant, geldt nu tot en met 31 maart voor heel Nederland, aldus de sportkoepel.


12-03-2020 - Geen competitiewedstrijden wegens coronavirus
De NTTB volgt het advies van NOC*NSF rondom de perikelen omtrent het coronavirus. Het Hoofdbestuur heeft daarom donderdag besloten om alle landelijke competities tot en met 31 maart stil te leggen. In het verlengde daarvan adviseert het Hoofdbestuur de afdelingscompetitieleiders dringend om eveneens de afdelingscompetities tot en met 31 maart stil te leggen. Dit geldt ook voor oefen-en trainingswedstrijden.

30-01-2020 - Jaarvergadering 12 februari 2020
De Jaarvergadering is op 12 februari 2020.
Aanvang 20.00 uur in De Sprunk.

15-12-2019 - uitslagen clubkampioenschappen 2019
Na vele mooie en spannende wedstrijden zijn Hay Janssen en Leo Vullings clubkampioen geworden.
Vooral bij de recreanten was het spannend.In de laatste partij werd in een onderling duel tussen Leo en Jos wie er kampioen zou worden. Leo wist te winnen in 5 games.
Bij de senioren maakte Jamy zijn debuut. Ondanks zijn laatste plaats speelde hij toch mooie wedstrijden.

Uitslag senioren:
1 Hay Janssen
2 Aukje van Dommelen
3 Ger Bos
4 Peter Verhaegh
5 Jeroen Thijssen
6 Tom van Vulpen
7 Jamy Roulaux

Uitslag recreanten:
1 Leo Vullings
2 Jos Berkers
3 Ans Smits
4 John Jeuken
5 Ellen Hoogenboom
6 Jacques Berkers
7 Jo Smits


01-12-2019 - clubkampioenschappen 2019
De clubkampioenschappen 2019 worden op zaterdag 14 december gehouden.
Bij zowel de senioren als de recreanten doen er 7 spelers mee.
Aanvang 14.00 uur

22-04-2019 - GEEN Trainingen mogelijk
I.v.m. vloeronderhoud,
zal de Gymzaal niet gebruikt kunnen worden:
van dinsdag 7 mei t/m zondag 19 mei.

09-03-2019 - Wedstrijd 7060 = afgelast
In Koningslust is as maandag geen Gymzaal beschikbaar,
ivm met onvoorzien herstelwerk aan de vloer.
Wedstrijd 7060 Koningslust 2 -TTC 3 kan daarom niet doorgaan.


09-02-2019 - Trainen op 11 t/m 18 febuari
Zoals de meeste leden al weten,
is de gymzaal komende week beperkt bruikbaar
wegens carnavalsactiviteiten in de weekenden.
Maandag 11 februari trainen de senioren wel van 19.15 tot 20.45 uur.
De recreanten trainen niet.
Donderdag 14 februari wordt er niet getraind.
Vanaf maandag 18 februari is alles weer normaal.26-01-2019 - Recreanten toernooi Fortus
Op vrijdagavond 25 januari jl namen Ellen Hoogenboom,
Ans Smits en Jacques Berkers deel aan het recreanten toernooi van Fortus in Panningen.
Ans en Ellen belandden na de Poule in de Troostronde van de B-klas. Ans werd daar in de 1e ronde uitgeschakeld.
Jacques ging door naar de hoofdronde van de C-klas.
Ellen en Jacques werden beide in de halve finale uitgeschakeld.


07-01-2019 - Jaarvergadering op 6 februari
Onze TTV Jaarvergadering vindt plaats op woensdagavond,
6 februari 2019.

10-12-2018 - uitslagen clubkampioenschappen 2018
uitslagen clubkampioenschappen 2018
Na vele spannende wedstrijden
zijn Bjorn Peeters en Jos Berkers clubkampioen 2018 geworden.

Senioren:
1 Bjorn Peeters
2 Aukje van Dommelen
3 Ger Bos
4 Lieke Lormans-Lemmen
5 Peter Verhaegh
6 Tom van Vulpen

Recreanten:
1 Jos Berkers
2 Leo Vullings
3 Ans Smits
4 Ellen Hoogenboom
5 John Jeuken
6 Jacques Berkers
7 Jo Smits


30-10-2018 - Training donderdag 1 november
De Training van as donderdag 1 november,
is verzet naar 'smiddags,
van 14.30 tot 16.00 uur.
E.e.a. ivm de voorbereiding voor het Fanfare concert.

21-10-2018 - clubkampioenschappen 2018
De clubkampioenschappen 2018 worden gehouden op zaterdag 8 december

18-10-2018 - Wiel Joosten overleden
Op 15 oktober jl. overleed Wiel Joosten,
medeoprichter en erelid van TTV Koningslust.
Wiel werd 77 jaar.
Er is in kleine kring afscheid genomen.
Correspondentie adres:
Familie Joosten-Vanlier,
Laagheide 3a,
5981 NR Panningen.


08-08-2018 - Trainingen starten maandag 13 augustus.
Maandag 13 augustus
beginnen onze trainingen weer.
Door de hitte van afgelopen dagen was dit uitgesteld.

13-06-2018 - Rabobank Clubkas Campagne
Donderdag 7 juni was de uitreiking van de Rabobank Clubkas Campagne bij de voetbalvereniging.
Dit leverde onze vereniging het mooie bedrag op van 247,52.
Iedereen bedankt die hieraan een bijdrage heeft geleverd.

22-01-2018 - Jaarvergadering 7 februari
De Jaarvergadering van TTV Koningslust is op woensdag 7 februari 2018.
Aanvang 20.00 uur in De Sprunk.

13-01-2018 - Carnaval in Gymzaal
In de periode van vrijdagmiddag 19 januari
t/m maandagmorgen 29 januari
maken De Brookhazen gebruik van de gymzaal.
De versiering blijft hangen en
de platen blijven op de vloer liggen.

25-12-2017 - Fijne feestdagen & een succesvol 2018
Wij wensen alle leden en familie
Fijne feestdagen &
een gezond en succesvol 2018.

10-12-2017 - Uitslagen clubkampioenschappen 2017
Zaterdag 9 december werden de clubkampioenschappen gehouden voor zowel de senioren als recreanten.
Bij beiden werd er een 5 kamp gespeeld met 1 verschil.
De recreanten speelden 1x best of 5 terwijl de senioren 1x best of 3 en 1x best of 5 speelden.
Bij de recreanten werd Jos Berkers wederom clubkampioen met maar 1 game verlies.
Ans Smits werd verrassend 2e vooral omdat zij met 3-2 won van Leo Vullings.
Leo werd hierdoor 3e. Jo Smits behaalde de 4e plaats omdat hij in 5 games won van John van Mullekom.
Bij de senioren werd Hay Janssen zoals verwacht clubkampioen.
Ook hij verloor maar 1 game maar dan in 8 wedstrijden.
Frank Schers ondanks punten verlies onderweg 2e, ook omdat hij 2x won van Lieke.
Lieke Lormans-Lemmen behaalde de 3e plaats met goed spel.
Peter Verhaegh werd 4e met zijn gebruikelijke ups en downs.
Tom van Vulpen deed voor de 1e keer mee en speelde verdienstelijk met enkele gewonnen games.

05-11-2017 - clubkampioenschappen op 9 december
Beste clubleden,
Op zaterdag 9 december worden de clubkampioenschappen gehouden,
met aansluitend de feestavond.
Graag voor zondag 12 november doorgeven aan Peter Verhaegh
of je meedoet aan de clubkampioenschappen en/of de feestavond.


20-08-2017 - Trainingen weer op vertrouwde tijdstip
Vanaf komende maandag gaan we op de maandag weer trainen in 2 groepen.
19.15 20.45 uur senioren
20.45 22.15 uur recreanten


06-08-2017 - Start trainingen op maandag 7 aug.
Maandag 7 augustus beginnen we weer met trainen.
Op de maandag eerst nog met zn allen om 19.30 uur.
Donderdags gewoon om 19.00 uur.


28-06-2017 - De competitiedata najaar 2017 zijn bekend.
De competitiedata zijn:
September: 16 23 - 30
Oktober: 7 - 28
November: 4 11 18 25
December: 2

Extra:
9 september,
14 en 21 oktober,
9 december

Dringend advies bij verzoek tot verzetten van een wedstrijd:
Ga eerst met je teamgenoten in gesprek,
kom gezamenlijk tot een gewenste datum en
geef zsm Peter Verhaegh die datum door.
Ga geen wedstrijd verzetten,
zonder Peter Verhaegh daarvan kennis te geven.


09-02-2017 - Er zijn nieuwe fotos!
Er zijn nieuwe foto's ge-upload van de huldiging
van de jubilarissen Jos Berkers en Aukje van Dommelen.

01-02-2017 - Herinnering Jaarvergadering 8 februari 20.00 uur
Herinnering:
Jaarvergadering in de Sprunk,
op 8 februari om 20.00 uur

02-01-2017 - Voorspoedig 2017 gewenst
TTV Koningslust wenst iedereen
een voorspoedig en gezond 2017 toe.

18-12-2016 - Uitslagen clubkampioenschap
Recreanten:
1e Jos Berkers
2e Leo Vullings
3e Ans Smits
4e John Jeuken
5e Jacques Berkers
6e John van Mullekom
7e Jo Smits

Senioren:
1e Hay Janssen
2e Frank Schers
3e Lieke Lemmen
4e Aukje van Dommelen

Op de aansluitende feestavond,
was het gezellig tot in de kleine uurtjes.

08-12-2016 - De jaarvergadering = 8 feb 2017
De jaarvergadering wordt gehouden op woensdag 8 februari 2017 om 20.00 uur.

14-10-2016 - Clubkampioenschap is op zaterdag 17 december
Clubkampioenschappen van Senioren en Recreanten
is dit jaar
op zaterdag 17 december.
Details volgen nog.

11-09-2016 - TTV Receptie is geslaagd.
TTV Koningslust heeft,
op 10 september 2016,
haar 50 jarig bestaan gevierd.
De receptie was goed bezocht
door verenigingen en oud-leden.
Enkele foto's staan inmiddels in het fotoalbum.